July 20th

5 Yin
5 Yang Combat
Conditioning
Tires

Walu Combat Pa Qua
Phoenix

Walu Synthesis Core
Pt 1 and 2

Walu Synthesis Core
Pt 3 A

Walu Synthesis Core
Pt 3 B